Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

CÚP KIM ĐỒNG LẦN THỨ 9 - GẦN 1.000 LƯỢT KÌ THỦ NHÍ THAM DỰ