BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN ĐỐI THOẠI VỚI ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN Chủ đề: “THANH NIÊN VIỆT NAM – VỮNG TIN TIẾP BƯỚC”