Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

CHÚNG VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO? - BỘ SÁCH GIẢI THÍCH SỰ VẬN HÀNH VÀ KẾT NỐI CỦA THẾ GIỚI