Đăng ký Chương trình giao lưu, kí tặng: 25 NĂM KÍNH VẠN HOA