DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ CÓ THÊM PHIÊN BẢN MINH HỌA MÀU TUYỆT ĐẸP CỦA ĐẬU ĐŨA