Tặng phiên bản "Dế Mèn phiêu lưu kí" nhỏ nhất Việt Nam