Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ: Một cách viết sử không diễm lệ hóa