Tính cách đặc trưng của người Thăng Long xưa, Hà Nội nay