Giới thiệu

Cập nhật ngày: 28/05/2021
Quyết định  Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 - Nhà xuất bản Kim Đồng (Download tại đây: qd.pdf)
Cập nhật ngày: 25/05/2018
Công tác đầu tư cho tác giả, tác phẩm Thông qua sáng tác, vận động sáng tác và các hình thức khác
Cập nhật ngày: 24/05/2018
Cập nhật ngày: 23/05/2018
     
Cập nhật ngày: 07/04/2018
THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI  
Cập nhật ngày: 24/04/2017
Nhà xuất bản Kim Đồng trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Nhà xuất bản tổng hợp có chức năng xuất bản sách và văn hóa phẩm phục vụ thiếu nhi và các bậc phụ huynh trong cả nước, quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.